Home Info Media Contact

CV de Raenpiete Vols


Doa woar der Lambert evver janit veur tse venge. Hee erklieret: ”veur misj jift ’t me zwei vereine. Dat zeunt de Grensülle en de Trommeler”. Beej de jonge entstong der plan um eemoal enge carnavalsclub tse formieren en der Lambert heej mit tse konfrontieren. Heej en doa woat nog enge jevroat um mit tse doëe. Zum juten sjluss hoaw me enge elleveroat beejee. Kappe woate jejolde, eng jroesse blom woat dursj et knoofslow jestoche en oes der deckel van eng kaffedoëes woate ordens jemaat. Beschlosse woat um sisj beej der avaank van der saisong beej der Lambert tse presentiere: et woar der 11 november 1957. Der tsowvaal wool dat der Lambert der daag van tse veure in Jummelisj enge buutewedstrijd how jewonne. Hee maachet doa der iesjte. Wie de jonge op deëe avvend beej der Lambert erin koame meent deëe dat ze hem jrateliere koame mit zienge iesjte pries. Jroes woar doe de überraschung dat de jonge sisj donge presentiere als der neuje carnavalsverein “de Raenpiete”. Der Lambert zaat ummer uur zut Raenpiete wenn uvver et ee of et anger diskutiert woat. Veur de jonge woar et der risjtieje naam. Deëe avvend kroag der L:ambert ooch nog ee jesjenk: eng stenge flasch risjtisj Volser Raenwasser!!


In die tsiet woar et nog nit ezoë dat jedder wiëetsjaf sjnaps verkoofe dorf. Doa howst de eng spezial “vergunning” veur nuudisj. Et avvends veur et noaje bed joa, wool der Lambert sisj nog enge abzakker oes die neu flasch nemme. Vlokend stalt heëe vas dat in die flasch wirklisj raenwasser soos.


Oonger de jonge stalt sisj de vroag: wie jeunt vuur wiejer? Köstlisj ammesiert howwe ze sisj deëe avvend. Besjlosse woad veurleufisj wiëejer tse joa en tse kieke of deëe neuje verein aan et leave koent blieve. Afjesproache woat, dat me absolut jeng konkurente van de Grensülle wol ziëe.


In der jannewaar va 1958 woad der iëesjte Prins proklamiert: Hans Hirtz I.                                                                  Wat woar en is:


In der loof van osser jesjischte hant vuur ad vunuf moal et 11-jeurig jevierd. Die feste woate ummer durresj hiëel veul vereine en luuj bezoëet. Op de joebileumfeste troane ummer bekaande artieste op: Los Catastrofos, Knapkapel, Ger Frenken (Gouden Narrekap 2005), Colonia Duet, Erwin,Wir sind spitze,Beppie Kraft tse veul um ze allemoal op tse neume. Et woat eng dansjroep opjerisjt en durresj Mevr. Fanchamps trainiert. Die dansjroep is verschiedene joare opjetroane o.a. op et 3x11 van de Grensülle, der schouwburg i Heale, de Rodahal i Kirchroa, de Stadthalle i Stolberg, en op veul anger plaatsje. Et woat nit alleng jedanst, ooch anger optrenens woate istudiert en dat is huuj noch zoe. Dis joar haant de jonge eng parodie jemaat op de “Klokken van Rome”. Verschiedene joare woat et International Buutetreffe orjanisiert en i Lemiëesj op de bühn jebrat. De letste dree joar hant de Raenpiete de Internationale Humor Revue orjanisiert in der Obelisk. Mit star-buuteredner oes Limburg, der rheinische Vasteleer en oes et duutsch deel va et Belsj, mit eng fantastische bühn en eng jouw orjanisatioen. Veur de Humor Revue is enge vaste dag jeplant, ummer der letste samsdaag va november. Während der saisong bezukke de Raenpiete versjiedene carnavalsvreunde in der regio. Heej weëet ummer veul spasj jemaat en vuur probiere daan ooch ummer eng wiets oes tse hoale of optsetreëene.
                                                                       Wat kunt:


Vuur als jetzige Raenpiete haant de verpflisjtoeng uvvernoame doaveur tse zeurreje dat der Verein bestoa blieft. Dat is et erbe wat vuur zeunt ajetroane.


Et motto en et ziel van de Raenpiete is: et orjanisiere en fördere van sozial-culturell aktivitäte in der sinn va Carnaval.                                                            vuur wille dat erreisje:


a) durresj et ongerstütze van de entwickloeng en de promotsioen van de carnavalscoeltoer i Vols;

b) et fördere van et tsezame wereke mit vereine mit et zelfde ziel.


Dejennieje deëe sisj heej durresj veult a jesproge darf sisj jer melde.


Vuur wunsje uusj enge sjunne saisong. 3 X Vols Alaaf 


                                                                  Vuer de Hollandere onger os:


In de herfst van 1957 waren verschillende vrienden in het café van Lambert Erven op een gezellige Frühschoppen bijeen.


Het grootste plezier had men als men Lambert op stang kon jagen. Zo werd hem eens naar zijn mening gevraagd over de oprichting van een nieuwe carnavalsvereniging, met zijn lokaal als verenigingslokaal. Daar was Lambert totaal niet voor te vinden. Hij verklaarde: “Voor mij zijn er maar twee verenigingen. Dat zijn de Grensülle en de Trommeler”.


Het plan werd opgevat om eenmalig een carnavalsclub te formeren en Lambert hiermee te confronteren. Hier en daar werd er nog iemand gevraagd om mee te doen en uiteindelijk hadden we een Raad van Elf bij elkaar. Er werden mutsen gekocht, een grote papieren bloem in het knoopsgat gestoken en de deksel van een blikken koffiedoos fungeerde als orde.


Besloten werd zich bij aanvang van het carnavalsseizoen bij Lambert te presenteren: maandag 11 november 1957.


Het toeval wilde dat Lambert de dag tevoren had deelgenomen aan een buutterednerswedstrijd in Gemmenich (B). Daar behaalde hij de eerste prijs.


Toen wij die bewuste avond zijn café binnenkwamen was zijn eerste gedachte, dat wij hem kwamen feliciteren met het behaalde succes. Groot was zijn verbazing dan ook toen wij ons presenteerden als de nieuwe carnavalsclub “de Raenpiete”. Raenpiete, zo noemde hij ons steeds als wij over een of ander onderwerp discuteerden. Voor ons was het een toepasselijke naam. Die avond kreeg hij van ons ook een cadeau: een kruik onvervalst Vaalser Raenwasser!!


In die tijd was het nog zo, dat niet ieder café sterke drank mocht verkopen. Hier had men een speciale vergunning voor nodig. Lambert had die vergunning niet. ’s -Avonds voor het naar bed gaan wilde hij nog vlug een slaapmutsje uit de bewuste kruik nemen. Vloekend constateerde hij, dat er inderdaad regenwater in de kruik zat.


In onze vriendenkring rees de vraag: hoe nu verder? Het was een geweldige avond geweest. We hadden ons kostelijk geamuseerd. Besloten werd voorlopig deze weg verder te gaan en eens te kijken of de club levensvatbaar zou blijken.


                                              

                                           

                                      C.V. De Raenpiete stellt sisj veur                                                       Wie ’t bejon:In der herbst va 1957 troafe sisj verschiedene vrung beej der Lambert Erven op der frühschoppen. De jruutste spass hoawe die jonge, wenn ze d’r Lambert op de stang koente jage. Zoe woad hem noa sing meinung jevroat uvver ’t oprisjte van enge neuje carnavalsverein mit zing wiëetsjaf als vereinslokaal.


  Design & Development by Roger Huppertz

Copyright©2015 C.V. de Raenpiete